CONVOCATORIAS

EMPLEO

3 plazas de Subinspector o Subinspectora de extinción de incendios

CERRADO

Plazo de presentación

Plazo finalizado 23/07/2020

REQUISITOS

- Grado, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecta/o Técnica/o Diplomado o Diplomada Universitaria (o haber superado tres cursos completos de licenciatura), Formación Profesional de tercer grado o equivalente

- Permiso de conducción B

- Perfin lingüístico 3.

CONTENIDO

Sistema de selección: Concurso-Oposición

CONVOCANTE

Diputación Foral de Bizkaia

Oferta de empleo público